#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Projekty z fondů EU

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Diskuzní fórum

Diskuzní fórum

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 7. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 1672
TÝDEN: 3344
CELKEM: 1440575

Bannery

Evropská databanka

CzechPoint

Informační centrum Letovice

dTEST

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Letovice
 • 2. Důvod a způsob založení

  Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

  Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
  Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
  Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Městský úřad Letovice je pověřeným obecním úřadem. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Masarykovo náměstí 210 / 19
  67961 Letovice
  ústředna: 516 482 252
  516 474 111:
  E-mail: podatelna@letovice.net
  WWW: www.letovice.net/
  ID Datové schránky: kzabc6k
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Masarykovo náměstí 210 / 19
   67961 Letovice
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Masarykovo náměstí 210 / 19
   67961 Letovice
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
   středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   ústředna: 516 482 252
  • 4.5. Čísla faxu
   516 474 111:
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.letovice.net/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@letovice.net
  • 4.8. Další elektronické adresy
   podatelna@letovice.net
 • 5. Bankovní spojení
  820631/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00280518
 • 7. DIČ
  CZ00280518
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
  • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
  • Město Letovice a jeho orgány jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
  • Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a adresa pro doručování (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). V případě elektronické žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny. Pokud žádost nesplňuje tyto minimální náležitosti podání, není žádostí ve smyslu zákona a bude vyřizována v jiném režimu!

  Způsob pro podání žádosti – každý pracovní den v provozní době Městského úřadu Letovice.

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:

  • ústně – v kanceláři příslušného odboru městského úřadu
  • písemně  - předáním žádosti  na podatelně Městského úřadu Letovice
  • prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
  • faxem
  • prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@letovice.net


  Lhůty pro vyřízení žádosti o informace:
  Povinný subjekt poskytne informaci nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Prodloužení této lhůty je možné ze závažných důvodů dle §14 odst. 7 uvedeného zákona nejvýše o 10 dní.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   

  Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  • kterému po uplynutí lhůty 15-ti denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

   

   podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6), oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c), u povinného subjektu stížnost.

  Způsob pro podání stížnosti - každý pracovní den – v provozní době MěÚ Letovice


  2) Jiné stížnosti

  Stížnost může podat každý (fyzická či právnická osoba), kdo se domáhá ochrany svých práv, cítí se poškozen na svých právech či oprávněných zájmech, nebo chce upozornit na porušování právních předpisů. 

  a) Stížnosti spadající do oblasti přenesené působnosti

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 175 dílčím způsobem upravuje vyřizování stížností týkajících se nevhodného chování úředních osob a postupu správního orgánu, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.
   

  V režimu stížností spadajících do oblasti přenesené působnosti  nelze vyřizovat:

  • podání, která jsou svým obsahem řádnými či mimořádnými opravnými prostředky proti rozhodnutí správního orgánu,
  • podání, která jsou svým obsahem žádostmi k zahájení správního řízení, popř. podnětem k zahájení správního řízení z moci úřední,
  • žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu,
  • námitky, vyjádření a připomínky občanů podané podle zvláštních předpisů,
  • podněty k provedení dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • stížnosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • petice občanů. 

  b) Stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti
  Na základě ustanovení § 102 odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala Rada Města Letovice Pravidla pro vyřizování stížností a petic, která jsou k dispozici v kanceláři tajemníka MěÚ Letovice.

  Způsob podání stížnosti

  Stížnost lze podat každý pracovní den v provozní době MěÚ Letovice.

  ústně:

  • přímo na jednotlivých odborech

  písemně:

  • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla
  • na podatelně nebo přímo na jednotlivých odborech  Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 210/ 19, 679 61 Letovice
  • faxem 516 474 111
  • prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@letovice.net

   Rozhodnutí, vyjádření či osvědčení můžete obdržet - v úředních dnech a hodinách - na věcně příslušném odboru městského úřadu.

 • 11. Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává

  Jak se odvolat proti rozhodnutí

  a) o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

  Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den – v provozní době MěÚ Letovice

  • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
  • na podatelně Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 210/ 19, 679 61 Letovice nebo přímo na věcně příslušném odboru,
  • faxem 516 474 111
  • prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@letovice.net

   

  Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

  b) proti jiným rozhodnutím, při použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den –  v provozní době MěÚ Letovice

  Po vydání rozhodnutí, v potřebném počtu stejnopisů (pro správní orgán a každého z účastníků) do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

  ústně do protokolu:

  • na věcně příslušném odboru nebo podatelně městského úřadu

  písemně:

  • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu sídla
  • na věcně příslušném odboru,
  • jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, faxem 541 651 209 nebo (fax.klapka příslušného odboru) nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@letovice.net
 • 12. Formuláře
  Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. (právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění, aplikovány jsou vždy ve znění pozdějších předpisů).

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
   • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
   • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
   • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
   • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
   • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
   • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
   • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
   • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
   • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
   • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
   • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   • Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
   • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
   • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
   • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
   • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
   • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník
   • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
   • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
   • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
   • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
   • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
   • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Vyhlášky, nařízení a sazebníky města

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Hodinová sazba práce / i započatá /  při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace: 80,-Kč

    

    Kopírování textů:

   1 kopie A4 jednostranná        1,50 Kč

   1 kopie A4 oboustranná         3,00 Kč

   1 kopie A3 jednostranná        3,00 Kč

   1 kopie A3 oboustranná         5,50 Kč

    

   kopírování mapových podkladů:       podíl ceny dodavatele

   poskytnutí textových dat na disketě nebo CD:        40,00 Kč

   odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence:  poštovné

    

   15. 2.   Usnesení nadřízeného úřadu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Dosud nebyla žádná vydána.

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence

   Městem Letovice dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 310x | Datum vložení: 13.10.2017

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 257x | Datum vložení: 13.10.2017

 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace

  Seznam zřizovaných organizací: